Statut Klubu


STATUT   LUDOWEGO   KLUBU   SPORTOWEGO
„WARTA”   MSTÓW

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba, władze, charakter pracy.

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Ludowy Klub Sportowy „WARTA” w Mstowie zwany dalej „Klubem”

§2
Terenem działania Klubu jest obszar gminy Mstów, a siedzibą miejscowość Mstów, znajdująca się w powiecie częstochowskim, województwie śląskim.

§3
Klub działa zgodnie z Ustawą o Kulturze Fizycznej, ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawą o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, statutem i uchwałami Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe oraz niniejszym statutem.

§4
Klub posiada osobowość prawną.
Klub może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Klubu.

§5
Klub jest członkiem Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.
Klub może być członkiem innych organizacji sportowych o podobnym profilu działania.

§6
1.Klub jest dobrowolną i samorządną organizacją sportową, opierającą swą działalność na społecznej pracy swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.
2. Klub nie działa wyłącznie na rzecz swoich członków.

§7
Klub samodzielnie określa cele, programy, struktury, organizacje, uchwala akty wewnętrzne, wydaje komunikaty i materiały organizacyjne.

§8
Klub może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną i emblemat z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

Rozdział 2
Cele i środki działania.

§9
1. Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz stwarzanie dogodnych warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Działalność Klubu winna przyczyniać się do integracji lokalnej społeczności wokół spraw związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży.
2. Klub realizuje swoje cele przez:
a) współdziałanie z władzami sportowymi państwa i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,
b) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej,
c) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
d) prowadzenie działalności szkoleniowo-wychowawczej,
e) organizowanie obozów, zgrupowań i konsultacji dla zawodników.
f) inicjowanie działalności dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie zawodów na obiektach sportowych,
g) zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz utrzymanie ich we właściwym stanie estetycznym i technicznym,
h) prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji i archiwów oraz sporządzanie i wydawanie materiałów informacyjnych,
i) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków Klubu niniejszego statutu i innych przepisów regulujących działalność Klubu,
j) utrzymywanie stałych kontaktów z miejscowymi i regionalnymi środkami masowego przekazu.

§10
1. Realizując powyższe cele Klub opiera się na społecznej pracy członków.
2. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.
3. Statutowa działalność stowarzyszenia może być odpłatna lub nieodpłatna, nie będąc jednakże działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej.

§11
Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Klub może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 3
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

§12
Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) uczestników,
3) honorowych,
4) wspierających.

§13
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie, zamieszkałe w kraju jak i za granicą, przyjęte w poczet członków przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji (zgłoszenia).
2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji w trybie określonym w ust. 1.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, szczególnie zasłużone dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek Zarządu.
4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające materialne cele Klubu przyjęte w trybie określonym w ust. 1.

§14
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący,
b) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
c) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania,
d) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu,
e) otrzymywać pomoc ze strony władz Klubu przy realizacji przydzielonych im zadań,
f) korzystać z Klubowych obiektów i urządzeń sportowych,
g) nosić odznakę Klubową oraz posiadać legitymację członkowską.
2. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
4. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§15
Członkowie Klubu obowiązani są do:
1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu,
2. przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu,
3. stałego podnoszenia poziomu sportowego,
4. udziału w rozgrywkach i zawodach organizowanych przez Klub,
5. dbania o właściwą postawę etyczno-moralną,
6. regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków z wyjątkiem członków honorowych, którzy są zwolnieni z tego obowiązku.

§16
1. Członkowstwo ustaje w przypadku:
a) śmierci członka,
b) wystąpienia członka z Klubu zgłoszonego na piśmie,
c) rozwiązania się stowarzyszenia,
d) wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
2. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.
3. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.
4. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Klubu.
5. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

 

Rozdział 4
Władze Klubu.

§17
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.


§18
Kadencja władz Klubu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków

§19
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwołane przez Zarząd Klubu co dwa lata jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Klubu oraz sprawach majątkowych,
b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu,
d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,
e) udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Klubu,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,
h) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu.

§20
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Klubu,
2. z głosem doradczym – członkowie uczestnicy oraz zaproszeni goście.

§21
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

§22
1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na skutek:
a) uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,
b) wniosku Komisji Rewizyjnej,
c) wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 3 tygodnie przez terminem Walnego Zebrania Członków.

§23
Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§24
1. Zarząd składa się z 7-11 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§25
Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2. realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,
3. kierowanie całokształtem działalności Klubu,
4. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
5. opracowywanie i uchwalanie planów finansowych,
6. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
7. powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów,
8. przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu.

§26
1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, 1-3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone zadania.

§27
W razie ustąpienia Prezesa zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków.

§28
Zarząd może wybrać ze swego grona Prezydium Zarządu w liczbie 3-5 osób w tym Prezesa i Sekretarza Zarządu.

§29
Zakres działania, organizację, tryb pracy Zarządu i jego organów oraz Prezydium Zarządu jeżeli zostało ono powołane, określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§30
Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.

§31
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2.  Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Klubu.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stanowienia wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

§32
Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej:
1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego Klubu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§33
1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

Rozdział 5
Sekcje Klubu.

§34
Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Klubu, tworzonymi przez Zarząd i działającymi na podstawie uchwalonych przez Zarząd regulaminów.

§35
Sekcje grupują członków Klubu według ich zainteresowań.

§36
Działalnością sekcji kierują kierownicy powołani przez Zarząd.

Rozdział 6
Majątek Klubu.

§37
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusz Klubu składają się:
a) składki roczne członków Klubu,
b) wpływy z zawodów organizowanych przez Klub,
c) dotacje od samorządu gminnego,
d) środki finansowe przekazywane przez administrację państwową na realizację zleconych zadań celowych,
e) darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej i gospodarczej Klubu,
f) inne wpływy.

§38
1. Majątek Klubu przeznaczony jest w całości na realizację statutowych celów oraz na pokrycie niezbędnych kosztów Klubu.
2. Klub nie ma prawa udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów Klubu lub pracowników oraz osób, z którymi, członkowie, członkowie organów Klubu oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli – zwane dalej „osobami bliskimi”.
3. Majątek Klubu nie może być przekazywany na rzecz członków, członków organów Klubu, pracowników Klubu oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
4. Majątek Klubu nie może być wykorzystywany na rzecz członków, członków organów Klubu, pracowników Klubu oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.
5. Klub nie ma prawa zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§39
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób:
a) Prezesa lub Wiceprezesa
b) Sekretarza lub Skarbnika
względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków Zarządu.
2. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 7
Nagrody i kary

§40
1. Za aktywny i zaangażowany udział w realizacji zadań Klubu oraz osiągnięcia sportowe członków mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody.
2. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Klubie Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Klubu.
3. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
4. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
5. Od decyzji Zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje odwołanie się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu za pośrednictwem Zarządu.

Rozdział 8
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

§41
1. Uchwalenie zmian w Statucie oraz rozwiązanie Klubu mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy zostały zamieszczone w porządku jego obrad.
2. Zmiana statutu lub rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Walnego Zebrania.
3. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa sposób likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek Klubu.
4. Po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.


Rozdział 9
Postanowienia końcowe.

§42
1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Członków i Zarządowi Klubu.
2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych decyzji przysługuje Zarządowi Klubu.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zmieniające interpretację Zarządu nie działają wstecz.

§43
Postanowienia niniejszego statutu wchodzą w życie z chwilą zarejestrowania go przez Sąd Rejonowy w Częstochowie.

« wstecz